Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tùy chọn cài đặt hồ sơ nào giúp Studio khớp với nhiều hàng khi hiển thị?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tùy chọn cài đặt hồ sơ nào giúp Studio khớp với nhiều hàng khi hiển thị?

  • Số lượng
  • Lựa chọn phụ thuộc
  • Trường hồ sơ
  • Bộ lọc tự động

Câu trả lời đúng là: Số lượng

Giải thích: Cài đặt số lượng của cấu hình động được sử dụng để biểu thị số hàng được kéo từ nguồn cấp dữ liệu khi hiển thị. Trường hợp sử dụng điển hình để đặt số lượng> 1 là khi bạn có nguồn cấp sản phẩm. Bạn có thể muốn chọn 3 hàng từ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm để điền vào băng chuyền sản phẩm trong quảng cáo của mình. Để làm điều này, bạn sẽ đặt trường số lượng thành 3.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/6072597

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095