Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn phải đưa 3 bảng nào vào HTML để tạo một quảng cáo mở rộng (chọn 3 đáp án)?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn phải đưa 3 bảng nào vào HTML để tạo một quảng cáo mở rộng?

  • Tự động mở rộng
  • Đã thu gọn
  • Chính
  • Đã mở rộng

Các câu trả lời đúng là: Thu gọn , Chính và Mở rộng

Giải thích : Hai trong số các chức năng cơ bản của quảng cáo mở rộng là giúp trang web xác định đối tượng trong tệp của bạn đại diện cho bảng điều khiển được thu gọn và xác định hướng mở rộng. Trong HTML, hãy tạo ba bảng:

  • Bảng điều khiển chính : Chứa cả bảng điều khiển thu gọn và mở rộng
  • Bảng điều khiển đã thu gọn : Chứa nội dung bảng điều khiển đã thu gọn
  • Bảng điều khiển mở rộng: Chứa nội dung bảng điều khiển mở rộng

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/3191055

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095