Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tom đang thiết lập tính năng theo dõi số cuộc gọi chuyển đổi trên trang web cho trang web của cửa hàng mình thông qua Google Ads. Đặt các bước cần thiết để thiết lập theo đúng thứ tự. (Bước đầu tiên là trên cùng.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tom đang thiết lập tính năng theo dõi số cuộc gọi chuyển đổi trên trang web cho trang web của cửa hàng mình thông qua Google Ads. Đặt các bước cần thiết để thiết lập theo đúng thứ tự. (Bước đầu tiên là trên cùng.)

  1. Chọn “Cuộc gọi điện thoại” làm hành động chuyển đổi để theo dõi.
  2. Nhấp vào “Cuộc gọi đến một số điện thoại trên trang web của bạn” là nguồn của cuộc gọi điện thoại mà bạn muốn theo dõi.
  3. Tạo đoạn mã điện thoại cho trang web của bạn.
  4. Áp dụng đoạn mã điện thoại cho trang web.

Câu hỏi khác: Tom đang thiết lập tính năng theo dõi số cuộc gọi chuyển đổi trên trang web cho trang web của cửa hàng mình thông qua Google Ads. Hãy xếp các bước cần thực hiện để thiết lập tính năng này theo đúng thứ tự. (Hãy đặt bước đầu tiên trên cùng).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095