Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn đặt Firebase làm đối tác phân bổ trên Google Ads để theo dõi lượt mở ứng dụng lần đầu tiên cho ứng dụng cửa hàng trực tuyến của mình. Bước đầu tiên bạn phải thực hiện để đạt được điều này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn đặt Firebase làm đối tác phân bổ trên Google Ads để theo dõi lượt mở ứng dụng lần đầu tiên cho ứng dụng cửa hàng trực tuyến của mình. Bước đầu tiên bạn phải thực hiện để đạt được điều này là gì?

  • Chọn lượt chuyển đổi trong Google Ads và chọn lượt chuyển đổi trong ứng dụng Firebase.
  • Chỉ định tài khoản Google của bạn làm Quản trị viên Firebase trong Firebase.
  • Thêm một đoạn mã bắt buộc vào mỗi trang web của cửa hàng trực tuyến của bạn.
  • Liên kết dự án Firebase với tài khoản Google Ads của bạn.

Câu trả lời đúng là: Liên kết dự án Firebase với tài khoản Google Ads của bạn.

Giải thích: Bước đầu tiên để đặt Firebase làm đối tác phân bổ của bạn trong Google Ads, bạn phải liên kết tài khoản Firebase với tài khoản Google Ads, bạn sẽ có thể xem dữ liệu Google Ads trong Firebase và sử dụng dữ liệu Firebase trong Google Ads.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095