Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào có thể được sử dụng để báo cáo về một lượt chuyển đổi Floodlight cụ thể?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào có thể được sử dụng để báo cáo về một lượt chuyển đổi Floodlight cụ thể?

  • Chỉ số tùy chỉnh
  • Thứ nguyên tùy chỉnh
  • Dữ liệu kinh doanh
  • Cột tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Cột tùy chỉnh

Giải thích : Cột Floodlight tùy chỉnh là cột bạn tạo để báo cáo về các chuyển đổi được theo dõi bởi hoạt động Floodlight cụ thể hoặc nhóm hoạt động.

Các cột Floodlight tiêu chuẩn như Hành động và Chuyển đổi báo cáo số lượng hành động và giao dịch được báo cáo bởi tất cả các hoạt động Floodlight trong nhà quảng cáo.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/6051170

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095