Rule #1: Life is supposed to be fun!

“Thứ nguyên phụ” trong Google Analytics là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

“Thứ nguyên phụ” trong Google Analytics là gì?

  • Hình ảnh trực quan để hiểu tác động của dữ liệu
  • Tiện ích trang tổng quan cung cấp phân tích cụ thể hơn
  • Một chỉ số báo cáo bổ sung để phân tích cụ thể hơn
  • Một thứ nguyên báo cáo bổ sung để phân tích cụ thể hơn

Câu trả lời đúng là: Một thứ nguyên báo cáo bổ sung để phân tích cụ thể hơn

Định nghĩa: “Thứ nguyên phụ” là thứ nguyên báo cáo bổ sung để phân tích cụ thể hơn trong Google Analytics. Thứ nguyên phụ là giá trị chính cung cấp cấp độ sắp xếp và / hoặc tổng hợp bổ sung trong báo cáo của bạn.

Nó thực sự cho phép bạn phân tích báo cáo cụ thể hơn. Nhiều bảng báo cáo hiển thị một hàng cho mỗi kết hợp có thể có của các giá trị thứ nguyên chính và phụ.

Ví dụ về Thứ nguyên phụ: Bạn đang tìm kiếm báo cáo nhân khẩu học có tùy chọn giới tính. Bây giờ bạn muốn xem nguồn lưu lượng truy cập đang gửi số lượng phụ nữ tối đa trên trang web của bạn.

Ở đây, bạn cần chọn Nguồn làm thứ nguyên phụ. Xem hình ảnh để biết cách chọn kích thước phụ.

Đây là "thứ nguyên phụ" trong Google Analytics.

Đây là cách bạn có thể chọn thứ nguyên phụ.

Tìm hiểu thêm về thứ nguyên phụ tại đây https://support.google.com/analytics/answer/9355967

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095