Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo mặc định, thông số chiến dịch nào không có trong Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo mặc định, thông số chiến dịch nào không có trong Google Analytics?

  • utm_content
  • utm_source
  • utm_campaign
  • utm_adgroup

Câu trả lời đúng là utm_adgroup

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095