Rule #1: Life is supposed to be fun!

Số lượng giới hạn tần suất bao gồm:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Số lượng giới hạn tần suất bao gồm:

  • chỉ những hiển thị dẫn đến nhấp chuột
  • tất cả các lần hiển thị, bao gồm cả những lần hiển thị không thể xem được
  • tất cả các lần hiển thị xuất hiện ở vị trí quảng cáo là “1”
  • chỉ những lần hiển thị có thể xem được

Câu trả lời đúng là: tất cả các lần hiển thị xuất hiện ở vị trí quảng cáo là “1”

Giải thích: Tần suất là số lần trung bình một người dùng duy nhất nhìn thấy quảng cáo của bạn ở vị trí “1” trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng giới hạn tần suất để giúp kiểm soát số lần tối đa mà bạn muốn mỗi người nhìn thấy quảng cáo của mình trên Mạng hiển thị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095