Rule #1: Life is supposed to be fun!

Rose đã chạy Chiến dịch ứng dụng của Google trong một thời gian dài và cô muốn xác định những người dùng đem lại nhiều giá trị nhất cho doanh nghiệp của mình. Rose nên thực hiện hai hành động nào để khám phá những người dùng có giá trị nhất của cô ấy? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Rose đã chạy Chiến dịch ứng dụng của Google trong một thời gian dài và cô muốn xác định những người dùng đem lại nhiều giá trị nhất cho doanh nghiệp của mình.
Rose nên thực hiện hai hành động nào để khám phá những người dùng có giá trị nhất của cô ấy? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Phân tích một phần các bài đánh giá còn lại trên danh sách cửa hàng ứng dụng của cô ấy.
  • Tạo một cuộc khảo sát chi tiết để gửi đến những người dùng tích cực nhất của cô ấy.
  • Chỉ định các giá trị cụ thể cho các sự kiện trong ứng dụng khác nhau.
  • Sử dụng cửa sổ xem lại dài hơn khi phân tích dữ liệu.

Các câu trả lời đúng là: Chỉ định các giá trị cụ thể cho các sự kiện trong ứng dụng khác nhau và Sử dụng cửa sổ xem lại dài hơn khi phân tích dữ liệu.

Giải thích: Chỉ định các giá trị cụ thể cho các sự kiện trong ứng dụng khác nhau và sử dụng cửa sổ xem lại dài hơn để khám phá những người dùng có giá trị nhất đối với doanh nghiệp của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095