Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo video có thể chạy trên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo video có thể chạy trên:

  • Chỉ YouTube
  • YouTube và Mạng hiển thị
  • Mạng hiển thị và các trang web và ứng dụng đối tác video
  • YouTube và các trang web và ứng dụng đối tác video

Câu trả lời đúng là: YouTube và các trang web và ứng dụng đối tác video

Giải thích: Quảng cáo video có thể xuất hiện trên YouTube, trên các trang web và ứng dụng đối tác video trên Mạng hiển thị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095