Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo có thể sử dụng biểu ngữ đi kèm ở (các) định dạng TrueView nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo có thể sử dụng biểu ngữ đi kèm ở (các) định dạng TrueView nào?

  • Trong luồng và trong hiển thị
  • Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều không chính xác
  • Trong luồng
  • Trong màn hình

Câu trả lời đúng là: Trong luồng

Giải thích: Hình ảnh thu nhỏ có thể nhấp đi kèm với quảng cáo TrueView trong luồng. Trên trang YouTube, nó xuất hiện bên cạnh quảng cáo, ở góc trên cùng bên phải (trên máy tính để bàn).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095