Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng tự động hóa như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng tự động hóa như thế nào?

  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng tận dụng các mô hình học máy mạnh mẽ để tạo báo cáo được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng chiến dịch.
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng tự động tạo quảng cáo cho hầu hết các ứng dụng, nhưng không phải máy tính để bàn và thiết bị di động.
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng mô hình máy học để tạo nội dung của nhà quảng cáo, sử dụng các nội dung đã hoạt động tốt trong quá khứ.
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng mô hình máy học để xác định nội dung tối ưu cho từng vùng quảng cáo bằng cách sử dụng các dự đoán dựa trên lịch sử hiệu suất của nhà quảng cáo.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng mô hình máy học để xác định nội dung tối ưu cho từng vùng quảng cáo bằng cách sử dụng các dự đoán dựa trên lịch sử hiệu suất của nhà quảng cáo.

Khi bạn tạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng bằng cách tải các nội dung khác nhau lên Google Ads, Google sẽ sử dụng mô hình máy học để xác định sự kết hợp tối ưu của các nội dung cho từng vùng quảng cáo dựa trên các dự đoán được xây dựng từ lịch sử hiệu suất của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095