Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng gì trong mô hình máy học của nó để xác định sự kết hợp tối ưu của các nội dung cho vùng quảng cáo của bạn

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng gì trong mô hình máy học của nó để xác định sự kết hợp tối ưu của các nội dung cho vùng quảng cáo của bạn

  • Dự đoán được xây dựng từ dữ liệu danh mục quảng cáo, được tổng hợp giữa các doanh nghiệp điểm chuẩn.
  • Dự đoán được xây dựng từ các tệp được xuất từ ​​CRM của bạn.
  • Dự đoán được xây dựng từ dữ liệu hiệu suất trong toàn ngành của bạn.
  • Dự đoán được xây dựng từ lịch sử hiệu suất của bạn.

Câu trả lời đúng là: Dự đoán được xây dựng từ lịch sử hiệu suất của bạn.

Sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng Các dự đoán được xây dựng từ lịch sử hiệu suất của bạn trong mô hình máy học của nó để xác định sự kết hợp tối ưu của các nội dung cho vùng quảng cáo của bạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095