Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo có thể hiển thị trên kết quả tìm kiếm của YouTube trước khi được chấp thuận, nhưng chúng không thể chạy trên YouTube hoặc Mạng hiển thị của Google cho đến khi được xem xét và chấp thuận hoàn toàn.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo có thể hiển thị trên kết quả tìm kiếm của YouTube trước khi được chấp thuận, nhưng chúng không thể chạy trên YouTube hoặc Mạng hiển thị của Google cho đến khi được xem xét và chấp thuận hoàn toàn.

  • Được chấp thuận
  • Đủ điều kiện
  • Bị tạm dừng
  • Bị từ chối

Câu trả lời đúng là: Đủ điều kiện

Giải thích : Quảng cáo đủ điều kiện có thể chạy trên các trang tìm kiếm của Google trước khi chúng được chấp thuận, nhưng sẽ không được hiển thị cho những người đã bật lọc Tìm kiếm an toàn. Quảng cáo đủ điều kiện không thể chạy trên Mạng hiển thị hoặc Đối tác tìm kiếm của chúng tôi cho đến khi chúng được xem xét và chấp thuận.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095