Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phương pháp sử dụng các phông chữ tùy chỉnh nào KHÔNG được hỗ trợ cho văn bản động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phương pháp sử dụng các phông chữ tùy chỉnh nào KHÔNG được hỗ trợ cho văn bản động?

  • Phông chữ được thêm vào Thư viện nội dung và được liên kết với quảng cáo trong Studio
  • Phông chữ được tải từ Google Phông chữ
  • Mọi phông chữ được tải lên cùng với một quảng cáo trong Studio
  • Phông chữ được lưu trữ trên Giao thức truyền tệp (FTP)

Câu trả lời đúng là: Phông chữ được lưu trữ trên Giao thức truyền tệp (FTP)

Giải thích : Bạn có thể bao gồm phông chữ tùy chỉnh trong quảng cáo HTML5 bằng cách tải tệp phông chữ tùy chỉnh lên Studio và sử dụng quy tắc phông chữ CSS. Bạn có thể tải tệp phông chữ tùy chỉnh lên cùng với các tệp quảng cáo khác hoặc bạn có thể tải tệp đó lên Thư viện nội dung nếu bạn định sử dụng cùng một phông chữ trong nhiều quảng cáo.

  • Tải lên một phông chữ cùng với các tệp quảng cáo của bạn: Nếu bạn đang sử dụng một phông chữ tùy chỉnh trong một quảng cáo, bạn có thể tải lên tệp phông chữ cùng với các tệp HTML, JavaScript và hình ảnh của mình.
  • Tải phông chữ lên Thư viện nội dung: Nếu bạn đang sử dụng phông chữ tùy chỉnh trong nhiều quảng cáo, hãy tiết kiệm thời gian bằng cách tải phông chữ lên Thư viện nội dung.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/7214245

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095