Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bắt buộc phải có 2 cột nào trong một nguồn cấp dữ liệu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bắt buộc phải có 2 cột nào trong một nguồn cấp dữ liệu? (chọn hai)
Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Văn bản dòng tiêu đề
  • URL nhấp qua
  • ID duy nhất
  • Nhãn báo cáo

Câu trả lời đúng là: Nhãn báo cáo và ID duy nhất

Giải thích : Để bắt đầu một nguồn cấp dữ liệu mới, bạn cần thêm các cột sau. Nguồn cấp dữ liệu động có thể chứa tối đa 300.000 hàng và 100 cột.

  • Unique_ID: Mỗi hàng nội dung phải được điền một giá trị duy nhất trong cột này. Cột này được sử dụng để theo dõi các hàng nội dung trên nguồn cấp dữ liệu và / hoặc các thay đổi nội dung.
  • Reporting_Label : Cột này được sử dụng để báo cáo động trong Campaign Manager. Sử dụng nhãn báo cáo để phân biệt các thay đổi nội dung giữa các hàng.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/3399836

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095