Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phần lớn người tiêu dùng muốn quảng cáo được tùy chỉnh theo:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phần lớn người tiêu dùng muốn quảng cáo được tùy chỉnh theo:

  • sở thích và sở thích
  • quốc gia hoặc quốc tịch
  • thành phố, mã zip hoặc môi trường xung quanh ngay lập tức
  • nhóm tuổi

Câu trả lời đúng là: thành phố, mã zip hoặc môi trường xung quanh ngay lập tức

Giải thích : Phần lớn người tiêu dùng muốn quảng cáo được tùy chỉnh theo thành phố, mã zip hoặc môi trường xung quanh họ. 4/5 người tiêu dùng muốn quảng cáo được tùy chỉnh theo thành phố, mã zip của họ hoặc

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095