Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phạm vi nào sau đây là phạm vi kích thước hợp lệ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phạm vi nào sau đây là phạm vi kích thước hợp lệ?

  • Cấp độ người dùng, cấp độ chiến dịch, cấp độ phiên, cấp độ truy cập
  • Cấp độ người dùng, cấp độ phiên, cấp độ truy cập
  • Không có câu trả lời nào trong số này là đúng
  • Cấp độ chiến dịch, cấp độ phiên, cấp độ truy cập
  • Cấp độ phiên, cấp độ truy cập

Đáp án đúng là: Cấp độ người dùng, cấp độ phiên, cấp độ truy cập

Giải thích: Thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh được đặt ở cấp thuộc tính trong tài khoản Google Analytics. Bạn có thể sử dụng chúng để thu thập và phân tích dữ liệu mà Google Analytics không tự động theo dõi. Có bốn phạm vi trong thứ nguyên tùy chỉnh, Lần truy cập, Phiên, Người dùng và Sản phẩm .

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2709829?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095