Rule #1: Life is supposed to be fun!

Olyana làm việc cho một đại lý tiếp thị kỹ thuật số. Cô muốn sử dụng Số chuyển tiếp Google để theo dõi thời lượng cuộc gọi từ một trong các chiến dịch của khách hàng. Olyana tạo hành động chuyển đổi cho các lượt chuyển đổi cuộc gọi trong Google Ads. Thao tác này sẽ tạo một thẻ để Olyana tải xuống. Thẻ này được gọi là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Olyana làm việc cho một đại lý tiếp thị kỹ thuật số. Cô muốn sử dụng Số chuyển tiếp Google để theo dõi thời lượng cuộc gọi từ một trong các chiến dịch của khách hàng. Olyana tạo hành động chuyển đổi cho các lượt chuyển đổi cuộc gọi trong Google Ads.
Thao tác này sẽ tạo một thẻ để Olyana tải xuống. Thẻ này được gọi là gì?

  • Một đoạn tin nhắn
  • Một đoạn mã đa phương tiện
  • Một đoạn mã bảng điều khiển
  • Một đoạn mã điện thoại

Câu trả lời đúng là: Một đoạn mã điện thoại

Giải thích: Olyana wo làm việc tại đại lý tiếp thị kỹ thuật số nên sử dụng thẻ đoạn mã điện thoại để theo dõi thời lượng cuộc gọi bắt nguồn từ một trong các chiến dịch của khách hàng của cô ấy. Nó sẽ giúp cô ấy theo dõi chuyển đổi cuộc gọi trong Google Ads. Đoạn mã điện thoại được thêm vào sau thẻ trang web toàn cầu.

Câu hỏi khác:

Olyana làm việc cho một đại lý tiếp thị kỹ thuật số. Cô muốn sử dụng Số chuyển tiếp Google để theo dõi thời lượng cuộc gọi từ một trong các chiến dịch của khách.
Cô ấy đã tạo một hành động chuyển đổi cho các lượt chuyển đổi cuộc gọi bên trong Google Ads, hành động này tạo ra một thẻ để cô ấy tải xuống. Thẻ này được gọi là gì?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095