Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người quản lý nhà quảng cáo có quyền thực hiện hai thay đổi nào đối với tài khoản nhà quảng cáo? (chọn hai)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người quản lý nhà quảng cáo có quyền thực hiện hai thay đổi nào đối với tài khoản nhà quảng cáo? (chọn hai)

  • Xóa quyền truy cập của người dùng vào các nhà quảng cáo của đại lý
  • Chỉnh sửa tất cả các nhà quảng cáo trong một đại lý
  • Chỉnh sửa các thành phần của nhà quảng cáo
  • Chỉnh sửa cài đặt nhà quảng cáo

Các câu trả lời đúng là: Chỉnh sửa cài đặt nhà quảng cáo và Chỉnh sửa thành phần nhà quảng cáo

Giải thích: Người quản lý nhà quảng cáo quản lý mọi thứ trong một hoặc nhiều nhà quảng cáo cụ thể:

  • Thêm và chỉnh sửa mọi thứ trong nhà quảng cáo, bao gồm:
  • Thêm và xóa tài khoản công cụ
  • Chỉnh sửa cài đặt của nhà quảng cáo, chẳng hạn như hoạt động Floodlight và tích hợp với các hệ thống khác
  • Tùy chỉnh và chạy báo cáo
  • Sử dụng API Search Ads 360 để tải báo cáo xuống và tải lượt chuyển đổi lên cho nhà quảng cáo

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/6051717

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095