Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn muốn thêm một cột cho giá trị chuyển đổi trên mỗi chi phí sau khi thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi, thì cột đó được tính như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn muốn thêm một cột cho giá trị chuyển đổi trên mỗi chi phí sau khi thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi, thì cột đó được tính như thế nào?

 • Bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi cho tổng chi phí của tất cả các lần tương tác với quảng cáo
 • Bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi cho số trong cột chuyển đổi
 • Bằng cách chia tổng chi phí cho số trong cột chuyển đổi
 • Bằng cách chia số lượng trong cột chuyển đổi cho tổng số lần tương tác đủ điều kiện
 • Câu trả lời đúng là: Bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi cho tổng chi phí của tất cả các lần tương tác với quảng cáo

  Giá trị chuyển đổi trên mỗi chi phí, được biểu thị là “Ch.đổi. giá trị / chi phí”, cung cấp thước đo ước tính về lợi tức đầu tư từ chiến dịch quảng cáo của bạn. Giá trị này được tính bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi (giá trị tổng hợp của tất cả các chuyển đổi) cho tổng chi phí phát sinh cho tất cả các lần tương tác với quảng cáo. Tính toán này cho phép bạn đánh giá hiệu quả chi tiêu quảng cáo của mình trong việc tạo ra các chuyển đổi có giá trị.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095