Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nên thực hiện bước nào để kiểm tra xem một mẫu quản lý khoảng không quảng cáo đã tạo ra thực thể hay chưa?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nên thực hiện bước nào để kiểm tra xem một mẫu quản lý khoảng không quảng cáo đã tạo ra thực thể hay chưa?

  • Kiểm tra thanh tiến trình của mẫu
  • Lọc các lỗi trong trang tổng quan báo cáo
  • Tạo Báo cáo điều hành không có bộ lọc
  • Áp dụng bộ lọc “ID mẫu khoảng không quảng cáo”

Câu trả lời đúng là: Áp dụng bộ lọc “ID mẫu khoảng không quảng cáo”

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095