Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mục tiêu của Chiến dịch ứng dụng Google nên phụ thuộc vào điều nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mục tiêu của Chiến dịch ứng dụng Google nên phụ thuộc vào điều nào sau đây?

  • Bài đánh giá của những người sử dụng ứng dụng để lại
  • Các sự kiện ngắn hạn trong các ngành có liên quan
  • Mục tiêu của các doanh nghiệp tương tự
  • Giai đoạn trưởng thành của ứng dụng

Câu trả lời đúng là: Giai đoạn trưởng thành của ứng dụng

Giải thích: Mục tiêu chiến dịch có thể phụ thuộc vào sự phát triển của ứng dụng. Khi một ứng dụng được thiết lập tốt, nó có một lượng lớn người dùng. Một ứng dụng trong giai đoạn này cần những người dùng mới hoàn thành các hành động có giá trị trong ứng dụng. Một ứng dụng có thể có mục tiêu tổng thể về giá mỗi chuyển đổi (CPA) đã thiết lập hoặc có thể đặt các giá trị đô la đã đặt trên các hành động cụ thể của người dùng (như mua hàng hoặc thêm vào giỏ hàng).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095