Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mức độ ưu tiên của chiến dịch xác định giá thầu của bạn theo quy tắc nào:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mức độ ưu tiên của chiến dịch xác định giá thầu của bạn theo quy tắc nào:

  • chiến dịch có mức độ ưu tiên cao nhất sẽ đặt giá thầu, trừ khi giá thầu có mức độ ưu tiên thấp hơn đủ cao
  • nếu chiến dịch có mức độ ưu tiên cao nhất nằm ngoài ngân sách, thì chiến dịch có mức độ ưu tiên thấp hơn sẽ đặt giá thầu
  • nếu chiến dịch có mức độ ưu tiên cao nhất hết ngân sách, thì ngân sách mức độ ưu tiên thấp hơn sẽ được thêm vào giá thầu
  • nếu bạn có nhiều chiến dịch với cùng một giá thầu, giá thầu cần thiết thấp nhất sẽ được sử dụng

Câu trả lời chính xác: nếu chiến dịch có mức độ ưu tiên cao nhất nằm ngoài ngân sách, thì chiến dịch có mức độ ưu tiên thấp hơn sẽ đặt giá thầu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095