Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để cung cấp sản phẩm ở các quốc gia khác nhau, bạn nên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để cung cấp sản phẩm ở các quốc gia khác nhau, bạn nên:

  • Luôn đặt giá bằng USD
  • Sử dụng một nguồn cấp dữ liệu cho tất cả các sản phẩm
  • Sử dụng các trang đích giống nhau trên toàn cầu
  • Liệt kê các sản phẩm bằng ngôn ngữ địa phương

Đáp án đúng là: Liệt kê các sản phẩm bằng ngôn ngữ địa phương

Giải thích : Các mặt hàng hoặc nguồn cấp dữ liệu được tải lên một quốc gia mục tiêu đã chọn phải đáp ứng các yêu cầu đối với quốc gia mục tiêu mà bạn gửi đến, bao gồm cả các đặc điểm và chính sách của nguồn cấp dữ liệu. Ví dụ: nguồn cấp dữ liệu của bạn cần liệt kê các sản phẩm bằng ngôn ngữ địa phương, các trang đích của sản phẩm cần phải bằng ngôn ngữ địa phương và giá của bạn cần phải bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095