Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một trong những sản phẩm Google và YouTube cung cấp để tác động đến mức độ nhận biết là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một trong những sản phẩm Google và YouTube cung cấp để tác động đến mức độ nhận biết là gì?

  • Tiếp thị lại
  • Đối tượng trong thị trường
  • Sự giống nhau
  • TrueView cho phạm vi tiếp cận
  • Video nổi bật trên trang đầu
  • Quảng cáo đệm

Câu trả lời đúng là: TrueView cho phạm vi tiếp cận HOẶC Video nổi bật trên trang đầu HOẶC Quảng cáo đệm

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095