Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo cố gắng bật đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu nhưng tùy chọn này không khả dụng. Lý do có thể nhất là nhà quảng cáo:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo cố gắng bật đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu nhưng tùy chọn này không khả dụng. Lý do có thể nhất là nhà quảng cáo:

  • có ít hơn 15 chuyển đổi trong 30 ngày qua
  • có ít hơn 5 chuyển đổi trong 15 ngày qua
  • đang sử dụng Google Analytics
  • đang sử dụng một chiến lược giá thầu tự động khác

Câu trả lời đúng là: có ít hơn 15 chuyển đổi trong 30 ngày qua

Giải thích : Một nhà quảng cáo cố gắng bật đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu nhưng tùy chọn này không khả dụng. Lý do có thể nhất là nhà quảng cáo có ít hơn 15 chuyển đổi trong 30 ngày qua. Trình tối ưu hoá Chuyển đổi (Đặt giá thầu CPA) chỉ có sẵn cho các chiến dịch đã triển khai theo dõi chuyển đổi và đã nhận được ít nhất 15 chuyển đổi trong 30 ngày qua.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095