Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mã chèn từ khóa trong dòng tiêu đề của quảng cáo là “Mua {KeyWord: Sách}.” Quảng cáo xuất hiện khi ai đó tìm kiếm “sách hoa” và truy vấn đối sánh với từ khóa đối sánh rộng, “sách làm vườn”. Tiêu đề sẽ đọc như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mã chèn từ khóa trong dòng tiêu đề của quảng cáo là “Mua {KeyWord: Sách}.” Quảng cáo xuất hiện khi ai đó tìm kiếm “sách hoa” và truy vấn đối sánh với từ khóa đối sánh rộng, “sách làm vườn”. Tiêu đề sẽ đọc như thế nào?

  • Mua sách từ khóa
  • Mua sách làm vườn
  • Mua sách hoa
  • Mua sách

Câu trả lời đúng là: Mua sách làm vườn

Giải thích: Mã chèn từ khóa trong dòng tiêu đề của quảng cáo là “Mua {KeyWord: Sách}.” Nếu ai đó tìm kiếm “sách hoa” và truy vấn đối sánh với từ khóa đối sánh rộng, “sách làm vườn. tiêu đề sẽ là Mua Sách Làm vườn. Đọc dòng và truy vấn được mở rộng thành từ khóa đối sánh rộng trong tài khoản, “sách làm vườn”. Điều đó có nghĩa là “Sách làm vườn” đã được thêm và đang được kích hoạt khi “sách hoa” được tìm kiếm. Đó là lý do tại sao, từ khóa được thêm vào tức là “Sách làm vườn” sẽ được tìm nạp và thêm vào bản sao quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095