Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu xác định giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu xác định giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu như thế nào?

  • Nó sử dụng lịch sử chuyển đổi để đặt giá thầu cao hơn khi chuyển đổi có nhiều khả năng hơn
  • Nó đặt giá thầu CPC bằng một phần mười cài đặt giá thầu CPA hiện tại
  • Nó đặt giá thầu một giá trị CPC tĩnh dựa trên cài đặt CPC tối đa hiện tại
  • Nó điều chỉnh giá thầu CPC dựa trên các điều chỉnh giá thầu hiện tại

Câu trả lời đúng là: Nó sử dụng lịch sử chuyển đổi để đặt giá thầu cao hơn khi chuyển đổi có nhiều khả năng hơn

Giải thích: Đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu xác định giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu bằng cách sử dụng lịch sử chuyển đổi để đặt giá thầu cao hơn khi có nhiều khả năng chuyển đổi hơn. tại thời điểm đấu giá, đặt giá thầu CPA mục tiêu tự động tìm giá thầu tối ưu cho quảng cáo của bạn mỗi khi quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện. Google Ads đặt các giá thầu này để đạt được CPA trung bình bằng với mục tiêu của bạn trên tất cả các chiến dịch sử dụng chiến lược này.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095