Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào là Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào là Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) ?

  • Đặt giá thầu tập trung vào cân nhắc
  • Đặt giá thầu tập trung vào chuyển đổi
  • Đặt giá thầu dựa trên nhận thức
  • Đặt giá thầu tập trung vào doanh thu

.

.

.

Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) thuộc nhóm loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào ?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095