Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để có thể áp dụng tỷ suất lợi nhuận cho chỉ số doanh thu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để có thể áp dụng tỷ suất lợi nhuận cho chỉ số doanh thu?

  • Chỉ định pixel cho theo dõi chuyển đổi của một mục hàng
  • Thêm đánh dấu phần trăm trong hồ sơ thanh toán
  • Thêm một cột và tính toán doanh thu theo cách thủ công
  • Chỉ định đánh dấu chi phí truyền thông cho mô hình doanh thu của đối tác

Câu trả lời đúng là: Chỉ định đánh dấu chi phí truyền thông cho mô hình doanh thu của đối tác

Giải thích: Sử dụng mô hình doanh thu “đánh dấu chi phí truyền thông” để tính toán doanh thu của các mục hàng của bạn dựa trên việc đánh dấu chi phí truyền thông của mục hàng theo tỷ lệ phần trăm cố định. Mô hình doanh thu đối tác mặc định của đối tác có thể được đặt trên trang Mô hình doanh thu đối tác mặc định trong cài đặt của đối tác. Nếu cần, bạn cũng có thể đặt mô hình doanh thu của đối tác cho một mục hàng riêng lẻ trong trang Đặt giá thầu, Doanh thu và Mục tiêu của đối tác trong cài đặt của từng mục hàng.

Bạn có thể áp dụng tỷ suất lợi nhuận cho chỉ số doanh thu bằng cách chỉ định đánh dấu chi phí truyền thông cho mô hình doanh thu của đối tác.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2696854

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095