Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng muốn nhận được nhiều nhấp chuột hơn vào quảng cáo của mình và cũng tăng Điểm chất lượng của họ. Hành động nào trong số những hành động này có thể giúp anh ấy nhận được nhiều nhấp chuột hơn nhưng sẽ không tăng Điểm chất lượng của anh ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng muốn nhận được nhiều nhấp chuột hơn vào quảng cáo của mình và cũng tăng Điểm chất lượng của họ. Hành động nào trong số những hành động này có thể giúp anh ấy nhận được nhiều nhấp chuột hơn nhưng sẽ không tăng Điểm chất lượng của anh ấy?

  • Giảm giá hàng tồn kho của anh ấy
  • Thêm tiện ích mở rộng
  • Cải thiện trang cấp thấp hơn trên trang web của anh ấy
  • Sử dụng định dạng Quảng cáo mua sắm

Câu trả lời đúng là: Thêm tiện ích mở rộng

Giải thích: Một khách hàng muốn nhận được nhiều nhấp chuột hơn và cũng tăng Điểm chất lượng của mình. Việc thêm tiện ích mở rộng có thể giúp anh ấy có nhiều nhấp chuột hơn nhưng sẽ không tăng Điểm chất lượng của anh ấy. Tiện ích mở rộng quảng cáo là một thành phần của Xếp hạng quảng cáo cùng với giá thầu và chất lượng quảng cáo của bạn. Bạn thường có thể nhận được cùng một số lần nhấp với số tiền ít hơn khi bạn sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo. Chúng được dự định là một điều tốt cho hiệu suất của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095