Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai phát hiện của Google (dựa trên nghiên cứu nội bộ) liên quan đến quảng cáo sáu giây là gì? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai phát hiện của Google (dựa trên nghiên cứu nội bộ) liên quan đến quảng cáo sáu giây là gì? (Chọn hai.)

  • Phản hồi thương hiệu mạnh hơn được tìm thấy từ các quảng cáo chỉ có thể xem được so với các quảng cáo có thể xem và nghe được.
  • Quảng cáo có người nói trực tiếp trước camera có khả năng truy lại quảng cáo thấp hơn.
  • Trang trình bày văn bản, phụ đề và thuyết minh có liên quan đến mức độ nhận biết thương hiệu cao hơn.
  • Quảng cáo bao gồm sản phẩm trên màn hình có khả năng truy lại quảng cáo cao hơn.
  • Quảng cáo 6 giây trên YouTube thúc đẩy truy lại quảng cáo tương tự như các phiên bản 30 giây trên các trang web khác.

Câu hỏi khác: Google đã tìm ra hai kết quả nào có liên quan đến quảng cáo 6 giây (dựa trên nghiên cứu nội bộ)? (Hãy chọn hai đáp án).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095