Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai mục tiêu chính của một nhà tiếp thị ứng dụng là gì? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai mục tiêu chính của một nhà tiếp thị ứng dụng là gì? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Trả lời phản hồi của người dùng
  • Tạo bài đánh giá ứng dụng
  • Thúc đẩy lượt tải xuống ứng dụng
  • Khuyến khích sử dụng ứng dụng

Các câu trả lời đúng là: Thúc đẩy lượt tải xuống ứng dụng và Khuyến khích sử dụng ứng dụng

Giải thích: Các nhà tiếp thị chịu trách nhiệm thúc đẩy lượt tải xuống và khuyến khích sử dụng ứng dụng. Với hơn 2 triệu ứng dụng có sẵn trong Cửa hàng Google Play, hoạt động tiếp thị đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng tìm thấy ứng dụng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095