Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai hành động trong ứng dụng nào sau đây là ví dụ về những hành động phù hợp với ngành bán lẻ? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai hành động trong ứng dụng nào sau đây là ví dụ về những hành động phù hợp với ngành bán lẻ? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Hoàn thành hướng dẫn
  • Lựa chọn phòng khách sạn
  • Đổi phiếu giảm giá
  • Thêm vào giỏ hàng

Câu trả lời đúng là: Đổi phiếu giảm giá Thêm vào giỏ hàng

Giải thích: “Thêm vào giỏ hàng” và “Đổi phiếu thưởng” là hai hành động trong ứng dụng có liên quan đến ngành bán lẻ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095