Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google đã tạo một tập hợp đề xuất gọi là ABCD, bạn có thể sử dụng tập hợp này để nâng cao hiệu suất trong chiến dịch quảng cáo YouTube của mình. ABCD tượng trưng cho điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google đã tạo một tập hợp đề xuất gọi là ABCD, bạn có thể sử dụng tập hợp này để nâng cao hiệu suất trong chiến dịch quảng cáo YouTube của mình. ABCD tượng trưng cho điều gì?

  • Đối tượng, Mồi, Kết nối, Chuyển hướng
  • Thu hút, Đường cơ sở, Kêu gọi hành động, Đánh lạc hướng
  • Tự động, In đậm, Chú thích, Làm gián đoạn
  • Thu hút, Thương hiệu, Kết nối, Trực tiếp

Đáp án đúng là: Thu hút, Thương hiệu, Kết nối, Trực tiếp

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095