Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Analytics SDK hoặc mã theo dõi gửi dữ liệu chiến dịch và nguồn lưu lượng truy cập thông qua một số trường khác nhau.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Analytics SDK hoặc mã theo dõi gửi dữ liệu chiến dịch và nguồn lưu lượng truy cập thông qua một số trường khác nhau.

  • Vị trí
  • Phương tiện chiến dịch
  • Loại thiết bị
  • Thể loại sở thích

Câu trả lời đúng là: Phương tiện chiến dịch

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095