Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ghép từng chỉ số chuyển đổi mà bạn có thể sử dụng để xem dữ liệu chuyển đổi với nội dung mô tả tương ứng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ghép từng chỉ số chuyển đổi mà bạn có thể sử dụng để xem dữ liệu chuyển đổi với nội dung mô tả tương ứng

  • Giá trị chuyển đổi trên mỗi chi phí (Giá trị ch.đổi / chi phí) – Ước tính lợi tức đầu tư của bạn. Nó được tính bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi của bạn cho tổng chi phí của tất cả các tương tác quảng cáo
  • Tỷ lệ chuyển đổi (Tỷ lệ ch.đổi) – Cho bạn biết tần suất trung bình một nhấp chuột vào quảng cáo hoặc một tương tác quảng cáo khác dẫn đến chuyển đổi. Nó được tính bằng cách chia “Chuyển đổi” cho tổng số tương tác đủ điều kiện (như lần nhấp vào quảng cáo hoặc lượt xem quảng cáo video)
  • Giá trị chuyển đổi trên mỗi nhấp chuột (Giá trị ch.đổi / nhấp chuột) – Là tổng giá trị chuyển đổi của bạn chia cho số nhấp chuột đủ điều kiện
  • Giá mỗi chuyển đổi (Chi phí / ch.đổi) – Cho bạn biết chi phí trung bình cho mỗi chuyển đổi của bạn. Nó được tính bằng cách chia tổng chi phí của bạn cho số trong cột “Chuyển đổi”
  • Giá trị chuyển đổi (Giá trị ch.đổi) – Là tổng các giá trị chuyển đổi cho “Chuyển đổi” của bạn. Bạn phải nhập một giá trị cho các hành động chuyển đổi của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095