Rule #1: Life is supposed to be fun!

Emma tạo mới một Chiến dịch ứng dụng của Google và đang xử lý phần tài sản quảng cáo. Cô cần phải tự thêm loại tài sản nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Emma tạo mới một Chiến dịch ứng dụng của Google và đang xử lý phần tài sản quảng cáo. Cô cần phải tự thêm loại tài sản nào sau đây?

  • Nhiều hình ảnh
  • Một video trình diễn
  • URL cuối cùng
  • Dòng tiêu đề và văn bản mô tả

Câu trả lời đúng là: Dòng tiêu đề và văn bản mô tả

Giải thích: Emma cần thêm dòng tiêu đề và văn bản mô tả theo cách thủ công trong khi tạo Chiến dịch ứng dụng Google mới và làm việc với nội dung quảng cáo của mình

.

.

.

Emma đang tạo một Chiến dịch ứng dụng của Google mới và đang phát triển các tài sản quảng cáo. Cô cần phải thêm loại tài sản nào sau đây theo cách thủ công?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095