Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay Sai: Nếu người dùng xem một trang của trang web, hoàn thành một Sự kiện trên trang này và sau đó rời khỏi trang web, phiên này sẽ được tính là một số trang không truy cập trong Google Analytics.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay Sai: Nếu người dùng xem một trang của trang web, hoàn thành một Sự kiện trên trang này và sau đó rời khỏi trang web, phiên này sẽ được tính là một số trang không truy cập trong Google Analytics.

  • Đúng: Một phiên được coi là “số trang không truy cập” nếu người dùng xem một trang của trang web và sau đó rời khỏi.
  • Sai: Vì có nhiều hơn một lần truy cập tương tác trong phiên (lần truy cập xem trang và lần truy cập sự kiện) nên phiên này sẽ không được coi là số trang không truy cập.

Câu trả lời đúng là: Sai: Vì có nhiều hơn một lần truy cập tương tác trong phiên (lần truy cập xem trang và lần truy cập sự kiện) nên phiên này sẽ không được coi là số trang không truy cập.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095