Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để tạo quảng cáo động cho Studio, bạn có thể dùng 2 phương pháp nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để tạo quảng cáo động cho Studio, bạn có thể dùng 2 phương pháp nào? (chọn 2 đáp án)

  • Adobe Edge Animate
  • Các thư viện như jQuery hoặc CreateJS
  • Google Web Designer
  • HTML + JavaScript được mã hóa thủ công

Các câu trả lời đúng là: Google Web Designer và HTML + JavaScript viết tay

Giải thích: Bạn có thể tạo quảng cáo HTML5 cho Studio bằng cách sử dụng SDK HTML5 của Studio với trình chỉnh sửa mã yêu thích của bạn, một công cụ tạo tác giả như Google Web Designer hoặc Studio Layouts.

Đọc thêm : https://support.google.com/richmedia/answer/2672542

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095