Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể dùng 2 phương pháp nào để kết nối dữ liệu động với một phần tử trong quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể dùng 2 phương pháp nào để kết nối dữ liệu động với một phần tử trong quảng cáo? (chọn 2 đáp án)

  • Các biến Floodlight tùy chỉnh
  • Ràng buộc trong Campaign Manager
  • Ràng buộc trong Google Web Designer
  • JavaScript tùy chỉnh

Các câu trả lời đúng là: Ràng buộc trong Google Web Designer và JavaScript tùy chỉnh

Giải thích : Javascript tùy chỉnh và Ràng buộc trong Google web Designer là hai phương pháp có thể được sử dụng để kết nối dữ liệu động với một phần tử trong quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095