Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để tạo hồ sơ động, bạn cần phải thực hiện các bước nào trong mục Nội dung động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để tạo hồ sơ động, bạn cần phải thực hiện các bước nào trong mục Nội dung động?

  • Chuyển đến Chiến dịch Studio, tải lên một quảng cáo động và nhấp vào “Lưu”
  • Thêm mã Trình kích hoạt động từ phần Tạo mã vào quảng cáo
  • Gán tệp quảng cáo HTML5 cho nhà quảng cáo và nhấp vào “Tạo cấu hình động”
  • Bên dưới nhà quảng cáo, hãy nhấp vào “Hồ sơ mới”, cập nhật tên rồi nhấp vào “Tạo”

Câu trả lời đúng là: Bên dưới nhà quảng cáo, hãy nhấp vào “Hồ sơ mới”, cập nhật tên rồi nhấp vào “Tạo”

Giải thích : Trước khi bạn có thể tạo hồ sơ động, quản trị viên tài khoản Studio trong nhóm của bạn phải:

  • Bật nội dung động cho nhà quảng cáo:
  • Đặt tất cả các thành viên trong nhóm sẽ làm việc trên chiến dịch động làm chủ sở hữu nội dung

Khi bạn bật tài khoản Studio cho nội dung động, tất cả người dùng có quyền truy cập vào tài khoản đó sẽ tự động có quyền truy cập chỉ đọc vào thông tin trong tab Nội dung động. Bạn phải đặt mỗi người dùng làm chủ sở hữu nội dung trước khi họ có thể tạo và chỉnh sửa nội dung động.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/6010532

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095