Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể tạo 2 định dạng video nào dưới dạng Nội dung đa phương tiện trong Studio? (chọn 2 đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể tạo 2 định dạng video nào dưới dạng Nội dung đa phương tiện trong Studio? (chọn 2 đáp án)

  • Mẫu phân phát quảng cáo video (VAST)
  • TrueView trên YouTube
  • Định nghĩa giao diện quảng cáo-trình phát video (VPAID)
  • MPU video trong biểu ngữ

Các câu trả lời đúng là: Định nghĩa giao diện quảng cáo -trình phát video (VPAID) và MPU video trong biểu ngữ

Giải thích: VPAID là viết tắt của Video Player-Ad Interface Định nghĩa. Quảng cáo VPAID được hiển thị trong trình phát video trong luồng của nhà xuất bản (như trình phát YouTube) và thường bao gồm nội dung video. Studio hỗ trợ quảng cáo tuyến tính VPAID, xuất hiện trước, giữa hoặc sau video của nhà xuất bản và lấp đầy toàn bộ trình phát video.

Đọc thêm trên: https://support.google.com/richmedia/answer/2417545

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095