Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để gửi dữ liệu từ Campaign Manager đến Display & Video 360, bạn nên thực hiện bước đầu tiên nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để gửi dữ liệu từ Campaign Manager đến Display & Video 360, bạn nên thực hiện bước đầu tiên nào?

  • Xóa mọi tham chiếu đến (các) Trang web Campaign Manager trong Chi tiết cơ bản của Hiển thị & Video
  • Liên kết ID đối tác Display & Video 360 trong Thuộc tính của Campaign Manager
  • Liên kết ID đối tác Trình quản lý giá thầu trong phần “Trường quảng cáo” của nhà quảng cáo
  • Liên kết Display & Video 360 với cấu hình Floodlight của nhà quảng cáo trong Campaign Manager

Câu trả lời đúng là: Liên kết Display & Video 360 trong cấu hình Floodlight của nhà quảng cáo trong Campaign Manager

Giải thích : ID cấu hình Floodlight Campaign Manager là ID duy nhất đại diện cho cùng một nhà quảng cáo trong Campaign Manager. Điều này được sử dụng để đồng bộ hóa các hoạt động Floodlight từ Campaign Manager sang Display & Video 360 dưới dạng danh sách đối tượng của bên thứ nhất.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3423704

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095