Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty của bạn có một trang web và một ứng dụng dành cho thiết bị di động và bạn muốn theo dõi từng thứ riêng biệt trong Google Analytics. Bạn nên cấu trúc (các) tài khoản của mình như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty của bạn có một trang web và một ứng dụng dành cho thiết bị di động và bạn muốn theo dõi từng thứ riêng biệt trong Google Analytics. Bạn nên cấu trúc (các) tài khoản của mình như thế nào?

  • một tài khoản, một thuộc tính, một chế độ xem
  • một tài khoản, không có thuộc tính, hai chế độ xem
  • một tài khoản, hai thuộc tính, hai chế độ xem
  • một tài khoản, một thuộc tính, không có lượt xem

Đáp án đúng là: một tài khoản, hai thuộc tính, hai chế độ xem

Giải trình: Một thuộc tính là một trang web, ứng dụng di động, hoặc thiết bị (ví dụ như một kiosk hoặc point-of-sale thiết bị.) Một tài khoản có thể chứa một hoặc nhiều thuộc tính.

Trong tài khoản Analytics, bạn thêm các thuộc tính mà bạn muốn thu thập dữ liệu. Khi bạn thêm thuộc tính vào tài khoản, Analytics sẽ tạo mã theo dõi mà bạn sử dụng để thu thập dữ liệu từ thuộc tính đó. Mã theo dõi chứa một ID duy nhất xác định dữ liệu từ thuộc tính đó và làm cho nó có thể dễ dàng được xác định trong các báo cáo của bạn. Analytics cũng tạo một chế độ xem chưa được lọc cho từng thuộc tính bạn thêm.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1009618?hl=vi#Properties

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095