Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào sau đây mô tả mô hình phân bổ giảm dựa trên thời gian?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào sau đây mô tả mô hình phân bổ giảm dựa trên thời gian?

  • Nó bao gồm các đường dẫn chuyển đổi và không chuyển đổi.
  • Đây là mô hình tiên tiến nhất trong các sản phẩm phân bổ của Google.
  • Nó đánh giá theo thuật toán các đường dẫn khách hàng riêng lẻ.
  • Mô hình phân bổ giảm dần theo thời gian gán nhiều tín dụng hơn cho các điểm tương tác gần với hành động chuyển đổi nhất.

Câu trả lời đúng là: Mô hình phân bổ giảm dần theo thời gian gán nhiều tín dụng hơn cho các điểm tương tác gần với hành động chuyển đổi nhất.

Giải thích: Định nghĩa về thời gian giảm dần: Mô hình đa điểm cung cấp nhiều tín dụng hơn cho các điểm tiếp xúc gần nhất với chuyển đổi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095