Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào mô tả phân bổ dựa trên quy tắc?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào mô tả phân bổ dựa trên quy tắc?

  • Nó đánh giá theo thuật toán các đường dẫn khách hàng riêng lẻ.
  • Nó bao gồm các đường dẫn chuyển đổi và không chuyển đổi.
  • Đây là mô hình tiên tiến nhất trong các sản phẩm phân bổ của Google.
  • Nó áp dụng logic tĩnh để gán giá trị cho mỗi điểm tiếp xúc.

Câu trả lời đúng là: Nó áp dụng logic tĩnh để gán giá trị cho mỗi điểm tiếp xúc.

Giải thích: Mô hình dựa trên quy tắc áp dụng logic tĩnh để chỉ định giá trị cho từng điểm tiếp xúc trong đường dẫn chuyển đổi. Các giá trị này dựa trên tầm quan trọng tương đối của bước đó của quy trình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095