Rule #1: Life is supposed to be fun!

Carol muốn xem xét chuyển đổi xem qua cho Chiến dịch ứng dụng Google của mình nhưng không biết tìm dữ liệu này ở đâu. Cô ấy nên làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Carol muốn xem xét chuyển đổi xem qua cho Chiến dịch ứng dụng Google của mình nhưng không biết tìm dữ liệu này ở đâu. Cô ấy nên làm gì?

  • Cô ấy nên xem xét tổng số chuyển đổi, tự động bao gồm các chuyển đổi xem qua.
  • Chuyển đổi xem qua không phải là cột mặc định trong báo cáo hiệu suất. Cô ấy sẽ tìm thấy các chuyển đổi xem qua trong báo cáo nội dung.
  • Chuyển đổi xem qua không phải là cột mặc định trong báo cáo hiệu suất. Cô ấy nên cộng tổng số lần tương tác với tổng số lượt chuyển đổi của mình.
  • Chuyển đổi xem qua không phải là cột mặc định trong báo cáo hiệu suất. Cô ấy nên tùy chỉnh các cột của mình để bao gồm nó.

Câu trả lời đúng là: Chuyển đổi xem qua không phải là cột mặc định trong báo cáo hiệu suất. Cô ấy nên tùy chỉnh các cột của mình để bao gồm nó.

Giải thích: “Lượt chuyển đổi xem qua” không phải là cột báo cáo mặc định trong Google Ads. Để xem chuyển đổi xem qua trong cột của chính nó, hãy bắt đầu trong báo cáo hiệu suất chiến dịch và chuyển đến Cột ở trên cùng bên phải. Chọn Chuyển đổi, chọn hộp Chuyển đổi xem qua và chọn Áp dụng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095