Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bước bạn nên thực hiện để chỉ định nhà quảng cáo cho một giao dịch ưu tiên khi tạo nguồn khoảng không quảng cáo mới là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bước bạn nên thực hiện để chỉ định nhà quảng cáo cho một giao dịch ưu tiên khi tạo nguồn khoảng không quảng cáo mới là gì?

  • Kiểm tra xem nhà quảng cáo đã được tự động thêm vào giao dịch của chi tiết đơn hàng chưa
  • Chỉ định nhà quảng cáo bằng cách sử dụng biểu mẫu của Google
  • Yêu cầu nhà xuất bản kích hoạt thỏa thuận theo thứ tự chèn của Display & Video 360
  • Thêm tên nhà quảng cáo vào trường truy cập khoảng không quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Thêm tên nhà quảng cáo vào trường truy cập khoảng không quảng cáo

Giải thích : Để thêm nguồn khoảng không quảng cáo đấu giá kín hoặc thỏa thuận ưu tiên mới vào Display & Video 360, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản Display & Video 360 của bạn.
  • Từ menu bên trái, chọn Khoảng không quảng cáo> Khoảng không quảng cáo của tôi.
  • Chọn Mới> Khoảng không quảng cáo không đảm bảo mới.

Nhập chi tiết sau cho nguồn khoảng không quảng cáo mới:

  • Nhà quảng cáo: Chỉ định nhà quảng cáo nào sẽ có quyền truy cập vào nguồn khoảng không quảng cáo mới.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3423616

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095